De “Slimme Tachograaf”  - een korte impressie.

Bij de invoering van Verordening 165-2014 wordt ook een nieuwe (2e) generatie tachografen ingevoerd onder de naam “Slimme Tachograaf”.

De tachograaf moet verplicht worden ingebouwd in voertuigen die vanaf 15 juni 2019 op kenteken worden gezet. Zoals het er nu naar uitziet wordt deze datum gehaald. Uit informatie van de tachograaf fabrikanten maar ook de KIWA is dit bevestigd. Een ander, bijkomend, probleem is dat meerdere "Softwarepaketten" moeten worden aangepast. Voor de betreffende aanbieders hiervan ligt er op dit vlak een grote uitdaging. Dit geldt ook voor kaartlezers en downloadkeys.

Aan "Continental Automotive GmbH" is, als eerste fabrikant, voor de DTCO 4.0 alsmede de pulsgever Kitas 4.0 een goedkeuringscertificaat afgegeven.     

Ten aanzien van Stoneridge is e.e.a. nog niet bekend. Dit geldt ook voor Intellec (Efas) maar dit merk komt sporadisch voor in Nederland.

 

Wat is o.a. nieuw aan deze tachograaf  ?

1 - automatische positiebepaling via GNSS bij vertrek en einde en tijdens de rit na elke 3 uur

     gecumuleerde rijtijd (alle rijtijd gedurende 3 uur)

2 - uitlezen tachograaf door controle ambtenaren op afstand

3 - een ITS-interface (Intelligent Transportation System) voor meerdere doeleinden.          

Communicatiesystemen

 

 

                            

 

 

1 Positiebepaling.

De “Slimme tachograaf” moet worden uitgerust met een module voor een satelliet navigatiesysteem.       (Global Navigation Satellite System)    De huidig gebruikte GPS is daartoe bruikbaar.

Zowel bij het begin als bij het einde van de rit wordt de overeenkomstige positie opgeslagen.

In dit geval hoeft de chauffeur dit niet handmatig te doen.

Tijdens de rit wordt na elk tijdvak waarin minimaal 3 uren is gereden de dan geldende positie opgeslagen.

 

2 Uitlezen tachograaf op afstand

Ten behoeve van de controle moet de “Slimme tachograaf” worden voorzien van een module waarmede via het DSRC-systeem (Dedicated Short Range Communication) door controleambtenaren de tachograaf op afstand kan worden uitgelezen. Dit kan op een vaste plek of mobiel met een controle voertuig.

In de Verordening is bepaald dat controleambtenaren in de lidstaten pas 15 jaar na invoering moeten worden uitgerust met apparatuur om op afstand te kunnen uitlezen. Tot die tijd kan elke lidstaat op vrijwillige basis besluiten of zij hun controleambtenaren daarmede uitrusten.

Voorts is bepaald dat het uitlezen op afstand niet mag leiden tot automatische boetes.

Het uitlezen op afstand heeft detectie van manipulatie tot doel en eventueel overbelading

maar dat is een overweging. De huidige weeglussen in het wegdek kunnen blijven worden gebruikt.

Wat wordt uitgelezen:

- de recentste beveiligingsinbreuk                                         - de langste stroomstoring

- fout in de sensor;                                                                 - fout in de bewegingsgegevens;

- tegenstrijdige bewegingsgegevens;                                     - rijden zonder geldige kaart;

- invoeren van een kaart tijdens het rijden;                           - tijdafstellingsgegevens;

- kalibreringsgegevens, de laatste 2 kalibreringsrecords;      - het voertuigkenteken;

- de door de tachograaf geregistreerde snelheid;

NB: Er worden geen gegevens van de bestuurder uitgelezen.

Indien één van deze feiten wordt geconstateerd moet een normale controle plaatsvinden.

De uitgelezen gegevens op afstand moeten na 3 uur worden verwijderd tenzij iets wordt

geconstateerd.

Het uitlezen op afstand biedt dus de mogelijkheid tot een selectie. Toch moeten de controle-instanties ook willekeurige controles blijven uitvoeren.

                                    

3 ITS-interface

De koppeling wordt tot stand gebracht middels Bluetooth en maakt het mogelijk dat nieuwe systemen zoals bijvoorbeeld geïntegreerde on-board weegsystemen en mobiele applicaties worden aangesloten. Maar ook hier is een veiligheid ingebouwd. Het systeem mag namelijk alleen gegevens doorgeven als de chauffeur daarvoor toestemming heeft gegeven.

Als zijn bestuurderskaart is ingevoerd, kan hij via het menu op elk gewenst moment zijn toestemming intrekken.

Deze toestemming is niet van toepassing op het doorgeven van gegevens:

-        - die door het controleapparaat naar het voertuignetwerk worden verstuurd. Wanneer de persoonsgegevens die in het voertuignetwerk worden ingevoerd, verder worden verwerkt buiten het voertuignetwerk, is het de verantwoordelijkheid van de voertuigfabrikant om dat proces in overeenstemming te brengen met Verordening (EU) 2016/679 (de „algemene verordening gegevensbescherming”)

-         - die door een bedrijf op afstand worden gedownload. Dit proces wordt namelijk “gemonitord” door de bedrijfskaart.

 

Tachograafkaarten.

Er komen nieuwe tachograaf kaarten. Deze kaarten zijn “backward” compatible waarmede wordt bedoeld dat een nieuwe kaart ook in de huidige generatie tachografen kan worden gebruikt. Het blok met de “positiebepalingen” wordt dan uiteraard niet opgeslagen. Voorts staat in de regelgeving het volgende:

“Het moet mogelijk zijn elke geldige bestuurders-, controle- en bedrijfskaart van de eerste generatie te gebruiken in voertuigunits van de tweede generatie.”  

NB: In Tachografen van de tweede generatie mogen alleen werkplaatskaarten van de tweede generatie worden gebruikt. Dat betekent dus dat in eerste instantie alleen de werkplaatskaarten moeten worden vernieuwd. Uiterlijk 3 maanden voor de invoering kunnen deze worden afgegeven.Alle overige kaarten (bestuurder-, controle- en bedrijfskaart) kunnen uiterlijk 1 maand voor uitvoering worden afgegeven.  Omdat echter bij de KIWA vertraging is ontstaan bij de afgifte van werkplaatskaarten en dit tot ongewenste situaties leid (o.a.niet kunnen afleveren nieuwe voertuigen) is in overleg met diverse organisaties (KIWA, TLN, RAI, Min. I en W en de EU)      besloten dat gebruik gaat worden gemaakt van tijdelijke kaarten afkomstig uit Kroatie.Voor meer informatie wordt verwezen naar de volgende link.

https://www.ttm.nl/it/tachograaf/kroatische-werkplaatskaarten-in-nieuwe-tachos/114738/

                                                                                                                                 

Na invoering worden alleen nog kaarten van de tweede generatie afgegeven. Als de geldigheidsduur van de eerste generatiekaart dus verloopt, wordt ter vervanging na 15 juni 2019 een kaart van de tweede generatie afgegeven. Deze kan echter gewoon worden gebruikt in een tachograaf van de eerste generatie. Het blok met de positiebepalingen ontbreekt dan uiteraard.

 

Bewegingssensoren (de impulsgever)

Volgens de “Migratie voorschriften”  kan een impulsgever van de eerste generatie niet worden gekoppeld aan een tachograaf van de tweede generatie.

Bij de installatie van een tachograaf van de tweede generatie zal dus ook een impulsgever van de tweede generatie moeten worden gemonteerd.

Daarentegen kan een tachograaf van de eerste generatie wel worden gekoppeld aan een impulsgever van de tweede generatie.

 

Mobility Package.

Er wordt momenteel druk gewerkt aan wijzigingen in enkele EU-verordeningen. Daarbij is ook Verordening 165-2014 aan de orde. In de voorstellen staan meerdere -voorgestelde - wijzigingen die betrekking hebben op de nieuwe "Slimme Tachograaf". Onder andere het aantal momenten waarop via satelliet een locatie wordt geregistreerd, wordt uitgebreid.  Nadat de wijzigingen definitief zijn. zal dit - voor zover van toepassing - worden verwerkt

Presentatie.

Na een goede bestudering van de relevante wetgeving blijkt al gauw dat de invoering van de 2e generatie tachografen een groot aantal noodzakelijke aanpassingen met zich meebrengt. Voor bedrijven geldt dat zij  "Hardware" en/of "Software" moeten aanpassen.

Om tijdig voorbereid te zijn ben ik inmiddels gestart met het samenstellen van een presentatie. Probleem hierbij echter is dat er nog vele "Open" vragen zijn waarop de wetgeving geen antwoord geeft. Het is te hopen dat de EU-commissie hiermede tijdig komt. Ook, zoals hiervoor vermeld, is er nog geen definitief accoord over de voorgestelde wijzigingen van het Mobility Package

Mocht U een goede uitleg willen voor de "Slimme Tachograaf" dan kunt U mij daarvoor benaderen. De verwachting is dat dit vanaf medio april mogelijk is.

 

Informatie op internet.

In internet kom ik op websites soms informatie tegen waarvan dan blijkt dat het met "knippen en plakken" vanaf een andere website is geplaatst. In 1 geval bleek dat daarbij onjuiste informatie was overgenomen. Hetgeen hier is vermeld, is opgenomen na bestudering van de relevante wetgeving of na raadpleging van andere ter zake kundige personen / bedrijven. Het is begrijpelijk dat branche-gerichte bedrijven info op hun website willen plaatsen. Ik vind het wel jammer dat daarbij onjuiste informatie zo maar wordt overgenomen.