logo_voor_website_paginas.jpg - 9.66 kB

 

De “Slimme Tachograaf”  - een korte impressie.

Bij de invoering van Verordening 165-2014 op 15 juni 2019 werd ook een nieuwe (2e) generatie tachografen ingevoerd onder de naam “Slimme Tachograaf”.

Deze tachograaf moet verplicht worden ingebouwd in voertuigen die vanaf 15 juni 2019 op kenteken worden gezet. Een en ander houdt wel in dat meerdere "Softwarepaketten" moeten worden aangepast. Voor de betreffende aanbieders hiervan ligt er op dit vlak een grote uitdaging.   Dit geldt ook voor kaartlezers en downloadkeys.

Aan "Continental Automotive GmbH" werd, als eerste fabrikant, voor de DTCO 4.0 alsmede de pulsgever Kitas 4.0 een typegoedkeurings certificaat afgegeven.     

Op 29 april 2019 werd ook de Stoneridge SE5000-8 goedgekeurd. Ten aanzien van Intellec / Efkon (Efas 4) is op 7 oktober 2019 een typegoedkeuring afgegeven door het "Kraftfahrt Bundesamt" te Flensburg. Dit merk komt echter sporadisch voor in Nederland. Wel heeft Intellic een versie ontwikkeld voor de russische markt, de EFAS V2 Rus. Deze versie heeft een typegoedkeuring van de russische autoriteiten. Ook voor de turkse markt heeft Intellic een "joint venture" opgericht met een onderneming in Turkije en een turkse versie van de digitale tachograaf gemaakt.

 

Nieuwe fabrikant van pulsgevers.

Naast VDO als fabrikant van pulsgevers is het bedrijf Lesikar nu ook op de markt voor de productie ( in Tjechie) en verkoop (in Zweden) van pulsgevers voor de digitale tachograaf. Aan dit bedrijf is door het zweedse "SCEC" (Swedish CertificationBody for IT Security) een goedkeuringscertificaat verleend.

 

 

Wat is o.a. nieuw aan de "Slimme Tachograaf"  ?

1 - automatische positiebepaling via GNSS bij vertrek en einde en tijdens de rit na elke 3 uur

     gecumuleerde rijtijd (alle rijtijd gedurende 3 uur)

2 - uitlezen tachograaf door controle ambtenaren op afstand

3 - een ITS-interface (Intelligent Transportation System) voor meerdere doeleinden.          

Communicatiesystemen

 

 

 

 

 

4 – gewijzigde Trein / Boot regeling  

  

1 Positiebepaling.

De “Slimme tachograaf” moet worden uitgerust met een module voor een satelliet navigatiesysteem.       (Global Navigation Satellite System)    De huidig gebruikte GPS is daartoe bruikbaar.

Zowel bij het begin als bij het einde van de rit wordt de overeenkomstige positie opgeslagen.

NB: Het invoeren van de landcode blijft zoals het nu is en zal dus handmatig gedaan moeten worden. Als de dienst wordt beeindigd in een ander land zal derhalve de dan geldende landcode handmatig moeten worden gewijzigd. (Bij de huidige generatie:  VDO via menu "invoer chauffeur" - bij Stoneridge via menu "Plaatsen")

Tijdens de rit wordt na elk tijdvak waarin minimaal 3 uren is gereden de dan geldende positie opgeslagen.

 

2 Uitlezen tachograaf op afstand

Ten behoeve van de controle moet de “Slimme tachograaf” worden voorzien van een module waarmede via het DSRC-systeem (Dedicated Short Range Communication) door controleambtenaren de tachograaf op afstand kan worden uitgelezen. Dit kan op een vaste plek of mobiel met een controle voertuig.

Er is bepaald dat controleambtenaren in de lidstaten  in september 2024 moeten zijn uitgerust met apparatuur om op afstand te kunnen uitlezen. Tot die tijd kan elke lidstaat op vrijwillige basis besluiten of zij hun controleambtenaren daarmede uitrusten.

Voorts is bepaald dat het uitlezen op afstand niet mag leiden tot automatische boetes.

Het uitlezen op afstand heeft detectie van manipulatie tot doel en eventueel overbelading

maar dat is een overweging. De huidige weeglussen in het wegdek kunnen blijven worden gebruikt.

Onderstaand hetgeen op afstand kan worden uitgelezen:

- de recentste beveiligingsinbreuk                                         - de langste stroomstoring

- fout in de sensor;                                                                 - fout in de bewegingsgegevens;

- tegenstrijdige bewegingsgegevens;*                                   - rijden zonder geldige kaart;

- invoeren van een kaart tijdens het rijden;                           - tijdafstellingsgegevens;

- kalibreringsgegevens, de laatste 2 kalibreringsrecords;      - het voertuigkenteken;

- de door de tachograaf geregistreerde snelheid;

NB: Er worden geen gegevens van de bestuurder uitgelezen.

Indien één van deze feiten wordt geconstateerd moet een normale controle plaatsvinden.

De uitgelezen gegevens op afstand moeten na 3 uur worden verwijderd tenzij iets wordt

geconstateerd.

Het uitlezen op afstand biedt dus de mogelijkheid tot een selectie. Toch moeten de controle-instanties ook willekeurige controles blijven uitvoeren.                                                                                                              * zie hierna bij Boot / Trein functie

                                    

3 ITS-interface

De koppeling wordt tot stand gebracht middels Bluetooth en maakt het mogelijk dat nieuwe systemen zoals bijvoorbeeld geïntegreerde on-board weegsystemen en mobiele applicaties worden aangesloten. Maar ook hier is een veiligheid ingebouwd. Het systeem mag namelijk alleen gegevens doorgeven als de chauffeur daarvoor toestemming heeft gegeven.

Bij invoer voor de 1e maal van een kaart wordt gevraagd of de bestuurder al dan niet toestemming geeft dat privacy-gevoelige gegevens het netwerk verlaten.

Bij elke keer daarna als zijn bestuurderskaart is ingevoerd, kan hij via het menu op elk gewenst moment zijn toestemming intrekken.

Deze toestemming is niet van toepassing op het doorgeven van gegevens:

-        - die door het controleapparaat naar het voertuignetwerk worden verstuurd. Wanneer de persoonsgegevens die in het voertuignetwerk worden ingevoerd, verder worden verwerkt buiten het voertuignetwerk, is het de verantwoordelijkheid van de voertuigfabrikant om dat proces in overeenstemming te brengen met Verordening (EU) 2016/679 (de „algemene verordening gegevensbescherming”)

-         - die door een bedrijf op afstand worden gedownload. Dit proces wordt namelijk “gemonitord” door de bedrijfskaart.

 

4 - gewijzigde Trein / Boot regeling

Bij het gebruik van een trein of boot is er een - voor de chauffeur zeer belangrijke - wijziging in de tachograaf aangebracht. Tijdens de cursus i.h.k.v. code 95 wordt hieraan door mij ruime aandacht geschonken. Een onjuist gebruik kan namelijk vervelende consequenties hebben. (Zie ook hierna)

Tachograafkaarten.

Er komen nieuwe tachograaf kaarten. Deze kaarten zijn “backward” compatible waarmede wordt bedoeld dat een nieuwe kaart ook in de huidige generatie tachografen kan worden gebruikt. Het blok met de “positiebepalingen” wordt dan uiteraard niet opgeslagen. Voorts staat in de regelgeving het volgende:

“Het moet mogelijk zijn elke geldige bestuurders-, controle- en bedrijfskaart van de eerste generatie te gebruiken in voertuigunits van de tweede generatie.”  

NB: In Tachografen van de tweede generatie mogen alleen werkplaatskaarten van de tweede generatie worden gebruikt. Dat betekent dus dat in eerste instantie alleen de werkplaatskaarten moeten worden vernieuwd. Door welbekende vertragingen is eerst op 9 september 2019 aan Idemia, de producent van de kaarten, door de RDW een typegoedkeuring verleend voor de G2 (generatie 2) kaarten. Deze goedkeuring omvat alle 4 kaarten (werkplaats, controle, bedrijf en bestuurder)

Dit betekent dat als de geldigheidsduur van de eerste generatiekaart verloopt ter vervanging na 15 juni 2019 een kaart van de tweede generatie wordt afgegeven. De 1e generatiekaart kan dus gewoon worden gebruikt in een tachograaf van de tweede generatie. Het blok met de positiebepalingen ontbreekt dan uiteraard op de kaart.

 

Bewegingssensoren (de impulsgever)

Volgens de “Migratie voorschriften”  kan een impulsgever van de eerste generatie niet worden gekoppeld aan een tachograaf van de tweede generatie.

Bij de installatie van een tachograaf van de tweede generatie zal dus ook een impulsgever van de tweede generatie moeten worden gemonteerd.

Daarentegen kan een tachograaf van de eerste generatie wel worden gekoppeld aan een impulsgever van de tweede generatie.

 

Mobility Package.

Op 8 juli 2020 is er een accoord gekomen op de mobility package. De wijzigingen en/of aanvullingen die er in staan, gaan niet allemaal tegelijk in maar op verschillende data en zelfs jaren.                                                                                Op 20 augustus 2020 zijn de eerste wijzigingen ingegaan. Dit zijn echter allemaal wijzigingen die rechtstreeks verband houden met rij- en rusttijden. Een belangrijke daarvan is dat een verkorte wekelijkse rusttijd van 24 uur nu 2x aansluitend mag worden genomen bij internationaal vervoer. Ook mag nu tijdens een reis per trein of veerboot de wekelijkse rust 2x worden onderbroken. Voor wat betreft de tachograaf zijn de volgende datums van belang:

1 - vanaf 20-08-2023 moeten alle nieuw in gebruik te nemen voertuigen worden uitgerust met een tachograaf van generatie 2

2 – vanaf 31-12-2024 moeten alle analoge en digitale tachografen op voertuigen waarmede internationaal vervoer wordt verricht, worden vervangen door een generatie 2 slimme tachograaf. Dit geldt op deze datum niet voor de slimme tachograaf generatie 1

3 – vanaf 20-08-2025 moeten echter ook alle slimme tachografen generatie 1 worden vervangen door een slimme tachograaf generatie 2.

4 – vanaf 1-06-2026 moeten alle voertuigen met een totaalgewicht van 2,5 ton en die internationaal beroepsgoederenvervoer doen, worden voorzien van een tachograaf.                                                                                 Deze wijziging is vooral een gevolg van het gebruik van de zogenaamde “Polensprinters”.                                              Met name Duitsland heeft zich hiervoor sterk gemaakt.                                                                                                          Maar let op: het gaat dus alleen om “Beroepsgoederenvervoer”.

 

Boot/Trein functie.

Bij de slimme tachograaf krijgt deze functie een zeer belangrijke plaats. Bij de huidige 1e generatie is het eigenlijk niet meer dan het plaatsen van een "Piketpaaltje" om aan te geven dat van deze regeling gebruik wordt gemaakt. Er moet dan een rusttijd van 11 uur worden genomen die 2x onderbroken mag worden. De beide onderbrekingen mogen dan samen niet meer dan 1 uur bedragen. De functie kan alleen handmatig worden ingesteld maar niet uitgeschakeld. Deactivatie volgt als het voertuig gaat rijden. In het geheugen blijft het echter geregistreerd.                                             Bij de slimme tachograaf moet de functie echter wel in- en uitgeschakeld worden. Dit heeft alles te maken met het voorkomen van een "foutcode" namelijk "Tegenstrijdige bewegingsgegevens".   Zoals hiervoor vermeld is dit een foutcode die met het DSRC systeem kan worden uitgelezen.

Code 95

Tijdens de cursus voor de code95 wordt aan het vorenstaande door mij ruime aandacht geschonken.