logo_voor_website_paginas.jpg - 9.66 kB

Op deze pagina wordt U de gelegenheid geboden om relevante wetten en documenten te downloaden. Bent U naar iets op zoek dat hier niet bij staat. Laat het mij via de Email weten. Wellicht dat ik U van dienst kan zijn. Overigens heb ik ook wetgeving uit andere landen zoals Duitsland, Engeland en Belgie. Op verzoek en indien beschikbaar kan ik het U doen toekomen.

Europese wetgeving.

Verordening 561-2006:

Dit is de EU wetgeving waarin de rij- en rusttijden voor het wegvervoer binnen de Europese lidstaten zijn geregeld. Vanuit het Arbeidstijdenbesluit wordt hiernaar verwezen. In de artikelen 6, 7 en 8 zijn respectievelijk de ononderbroken rijtijd, de dagelijkse rijtijden, de dagelijkse- en wekelijkse rusttijden omschreven.

Verordening 581-2010 (download verplichting bestuurderskaarten en massageheugen voertuig unit)

In deze - korte - verordening staan de download termijnen genoemd voor zowel de bestuurderskaart als het geheugen van de tachograaf zelf.

Verordening 165-2014:  

Deze verordening vervangt in zijn geheel de hiervoor genoemde verordening 3821-85. De inwerkingtreding gebeurt in 2 fasen. De 1e fase was op 2 maart 2015 waarbij onder andere het in werking getreden artikel 34 van belang is. Het gaat daarbij om handmatige invoer. Ook de artikelen 24 (erkenning van installateurs en werkplaatsen) en 45 (wijzigings bepalingen voor verordening 561-2006) zijn hierbij van kracht geworden.

Bijlage 1B:    

Als U alles wilt weten over de specificaties van de digitale tachograaf kunt U dit in deze bijlage vinden.

Bijlage 1C:

In deze bijlage wordt alles beschreven betreffende de nieuwe "Slimme Tachograaf"

Verordening 1266-2009:

In deze verordening staan een groot aantal wijzigingen en aanvullingen ter aanpassing van de techniek van de digitale tachograaf. Zo staan hierin o.a. de invoering van het 2e onafhankelijk snelheidssignaal, de 1-minuut regel, de magneetgevoelige pulsgever etc.. De aanvullingen en wijzigingen van deze verordening zijn verwerkt in de bij verordening 165-2014 behorende bijlage 1B. Deze bijlage is echter "nog niet" bij deze verordening gevoegd. Daarom is hij apart opgenomen als download.

AETR:

Zoals de Verordening 561-2006 de EU wetgeving is die van toepassing is op rij-en rusttijden binnen alle Lidstaten van de Europese Unie zo geldt het AETR voor een groot aantal landen buiten de Europese Unie. De inhoud is nagenoeg gelijk aan dat van Verordening 561-2006

Richtlijn 2006-22:

Deze richtlijn staat bekend onder de naam "Controle richtlijn". In deze richtlijn staan voorschriften over de wijze waarop de individuele lidstaten controles organiseren. In artikel 11 lid 3 staat voorgeschreven dat een "electronisch afdrukbaar formulier" wordt samengesteld. Hiermede is de verlofbrief bedoeld. Deze verlofbrief is als bijlage opgenomen bij verordening 2009-959 en kan dus worden gedownload. Deze brief is echter ook op deze pagina bij het gedeelte "Documenten" opgenomen en kan dus ook vandaar worden gedownload.

Richtlijn 2003-88 (Arbeidstijden richtlijn)

Naast het feit dat de EU-verordening 561-2006 binnen de EU lidstaten van toepassing is op chauffeurs, bestaat er ook nog een richtlijn waarin arbeidstijden zijn voorgeschreven. Onder andere het item "nachtarbeid" wordt hierin ook genoemd in artikel 8. In artikel 20 lid 1 staat echter dat artikel 8 niet van toepassing is op "mobiele werknemers". Wat onder mobiele werknemers wordt verstaan is omschreven in artikel 2 lid 7. Hieruit volgt dat een chauffeur een mobiele werknemer is. Dit betekent echter geenszins dat een chauffeur niets te maken heeft met nachtarbeid. Voor de Nederlandse chauffeur is dit geregeld in artikel 2.5:4a van het Arbeidstijdenbesluit vervoer.

EU richtsnoeren.

Richtsnoeren zijn documenten waarin bepaalde artikelen nader worden omschreven en toegelicht. Het is goed om hier eens naar te kijken omdat bepaalde zaken, zoals Richtsnoer 1, een duidelijk en heldere uitleg geeft over artikel 12 van Verordening 561-2006, het zogenoemde overmachtsartikel. In dit document zijn de richtsnoeren 1 tot en met 6 gebundeld. Voor richtsnoer 7 en 8 moet U op de betreffende richtsnoer klikken.

Richtsnoer nr. 1: Artikel 12 van Verordening 561-2006  -  afwijkingen van minimum rusttijden en maximale rijtijden om een geschikte stopplaats te vinden.                                                                                                                    

Richtsnoer nr. 2: Artikel 9 van Verordening 561-2006  -  Registratie van de reistijd van een bestuurder naar een locatie, die niet gebruikelijke plaats is om controle te nemen over een voertuig dat binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 561/2006 valt of dit voertuig af te staan. Hier is dus sprake van het reizen met bijv. een personenauto naar een plaats waar de bestuurder het voertuig overneemt van een collega. Enkele jaren geleden kwam deze materie in het "voetlicht" als het Skills arrest. Daarna is het verwerkt in Verordening 561-2006.                                                                     

Richtsnoer nr.3: Artikel 4, onder d) en f), van Verordening 561/2006  -  De onderbreking van de dagelijkse of wekelijkse rusttijden of van onderbrekingen, teneinde een voertuig op een terminal, op parkeerplaatsen of op parkeerterreinen bij grensposten te verplaatsen.                                                                                          

Richtsnoer nr. 4: Artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 3821/85 onder verwijzing naar Verordening (EG) nr. 1360/2002 (Bijlage 1 B) Registratie van de rijtijden aan de hand van digitale tachografen bij vervoersactiviteiten met frequente stops en met veel afleverpunten.

Richtsnoer nr. 5: Artikel: 11, lid 3, van Richtlijn 2006/22/EG  -  Het bij beschikking van 12 april 2007 door de Commissie vastgestelde formulier voor de verklaring van activiteiten.  Hiermede wordt het "Attest" of wel de "Verlofbrief" bedoeld. Op deze pagina kunt U deze Verlofbrief ook downloaden en invullen.

Richtsnoer nr. 6: Artikel: 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 561/2006  -  Registratie van de reistijd aan boord van een veerboot of trein wanneer de bestuurder over een slaapbank of bed beschikt.

Richtsnoer nr. 7: Artikel 8 lid 2 en 5 van Verordening (EG) 561/2006. In deze richtsnoer wordt omschreven wat onder een periode van 24 uur moet worden verstaan. Deze uitleg is met name belangrijk voor de berekening van de dagelijkse rusttijd.

Richtsnoer nr. 8: artikel 29 van Verordening (EG) nr. 165/2014 (artikel 16 van ingetrokken Verordening 3821/85) In deze richtsnoer staat een omschrijving hoe lang en onder welke voorwaarden gereden mag worden als de bestuurderskaart verloren, gestolen of defect is.

Clarifications.

Evenals "Richtsnoeren" zijn "Clarifications" (verduidelijking) documenten van de EU die een bepaald onderwerp belichten. Bij "Clarifications" gaat het echter meestal over de toepassing van bepaalde artikelen. In Clarification 7 wordt ook nog eens toegelicht dat een "Verlofbrief" nog gewoon kan worden gebruikt.

De documenten zijn - helaas - alleen in de engelse taal beschikbaar. Hierna staan ze genoemd.

Clarification 1 - Clarification 2 - Clarification 3 - Clarification 4 - Clarification 5 - Clarification 6 - Clarification 7

Uitvoeringsbesluit uitleg berekening "Dagelijkse rijtijd".

In dit uitvoeringsbesluit wordt omschreven hoe de totale dagelijkse rijtijd wordt bepaald. Het omvat eigenlijk maar 1 artikel dat hieronder is weergegeven. De inleiding van dit besluit kan echter ook goed zijn om te lezen.

Onverminderd artikel 4 van Verordening (EG) nr. 561/2006 is de aanbevolen aanpak voor de berekening van de rijtijd van een bestuurder die zijn op grond van Verordening (EG) nr.561/2006 opgelegde rusttijden niet heeft opgebruikt, de volgende: de berekening van de dagelijkse rijtijd stopt aan het begin van een ononderbroken rusttijd van ten minste zeven uur. De berekening van de volgende dagelijkse rijtijd begint aan het einde van deze ononderbroken rusttijd van ten minste zeven uur


Nederlandse wetgeving.

Arbeidstijdenwet

Algemene wetgeving voor arbeidstijden. Het hierna genoemde "Arbeidstijdenbesluit vervoer" is als een "Algemene Maatregel van Bestuur" een onderdeel van de Arbeidstijdenwet.

Arbeidstijdenbesluit Vervoer

Wetgeving die onder andere van toepassing is op vervoer met vrachtwagens en autobussen.

Regeling tachograafkaarten.

Een regeling waarin alles is te vinden over de aanvraag, geldigheidsduur etc. van alle tachograafkaarten.

Documenten.

Aanvangen 2x diensttijd binnen 24 uur.

In de chauffeurswereld gaat het verhaal dat je binnen 24 uur niet 2x een diensttijd mag aanvangen. Dit gerucht is onjuist. In het te downloaden document wordt uitgelegd hoe het dan wel is.

Verlofbrief.(in 4 talen beschikbaar)

Hier kunt U een blanco verlofbrief downloaden. Denk er vooral aan deze na invullen op eigen logo papier af te drukken.      De basis van de verlofbrief is te vinden in het EU-besluit 2009/959/EU. U kunt de brief downloaden in de nederlandse- , duitse- franse- en engelse taal.

Brief van werkplaats / installateur i.v.m. reparatie-ijking

Als een voertuig in een werkplaats is geweest voor reparatie of voor de ijking van de tachograaf kan het voorkomen dat de stroomvoorziening onderbroken is geweest. Dit heeft dan tot gevolg dat na herstel van de stroomvoorziening in de tachograaf een foutcode wordt opgeslagen. Bij controles kan dit tot problemen leiden omdat uit de praktijk is gebleken dat tijdens het inbouwen van voorzieningen voor het plegen van fraude ook de stroomvoorziening werd onderbroken. De opsporingsambtenaar kan dan al gauw achterdochtig worden en een dieper onderzoek instellen hetgeen tot veel oponthoud kan leiden. Een onderzoek bij een installateur/werkplaats kan dan tot de mogelijkheden behoren. Om te trachten dit te voorkomen, heb ik een brief samengesteld die door de werkplaats/installateur dient te worden ingevuld. Vraag uitdrukkelijk om een afdruk met het bedrijfslogo van de betreffende werkplaats/installateur. Deze brief geeft geen garantie dat de betreffende opsporingsambtenaar deze als betrouwbaar zal interpreteren. Als echter de controle als geheel een goed en betrouwbaar beeld geeft voor de opsporingsambtenaar, is de kans aanwezig dat hij de inhoud van deze brief als geloofwaardig aanvaardt. U kunt ook zo denken: beter mee verlegen dan om verlegen. Een optie in deze is dat - indien beschikbaar - ook een afschrift van de originele factuur wordt bijgevoegd.

Voor buitenlands vervoer is deze brief opgesteld in de talen engels, duits,

Boetecatalogus versie 2016.

In deze catalogus vindt U de geldende boete tarieven voor overtredingen van rij- en rusttijden. Het eerste gedeelte van de catalogus is hoofdzakelijk voor de taxibranche. Daarna worden boetebedragen genoemd die ook betrekking hebben op manipulatie van de (digitale) tachograaf. Vervolgens komen de rij- en rusttijden aan bod.

Uitleg afdruk (print out) van de digitale tachograaf.

Door het gebruik van de vele verschillende pictogrammen op een afdruk uit de digitale tachograaf is deze niet altijd "simpel" te lezen. Enige kennis van de pictogramman kan daarbij helpen. Om hierbij enige hulp te bieden, kunt U hier een uitleg downloaden hetgeen door dhr. Baegen van CASU Utrecht BV te Nieuwegein is samengesteld.