Kwaliteit, inhoud en kennis van docenten

 

Gelukkig zijn er in Nederland meerdere docenten / instructeurs die beschikken over de kennis en de nodige (praktijk)ervaring om het onderdeel digitale tachograaf voor de code 95  met succes te doceren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De digitale tachograaf is - voor velen - een complex apparaat. Geruime tijd na de invoering ervan in 2006 bleek tijdens controles dat de kennis van menig chauffeur hoe met het apparaat om te gaan slecht was. Als bijvoorbeeld tijdens een controle de bestuurderskaart enige tijd uit het apparaat was verwijderd, deelde ik de betreffende chauffeur mede dat hij nu bij invoer handmatige invoer moest doen. Handmatige invoer ??????? Hoe moet dat. Handmatige invoer ???? Nooit van gehoord. Wat is dat dan ?????  Dit zijn enkele van de opmerkingen die ik vaak kreeg. Vanaf de invoering van de digitale tachograaf was handmatige invoer echter ook niet verplicht als er geen reden toe was waardoor het dan ook zelden of nooit werd gedaan. Men raakte er dus niet aan gewend.

 

Vanaf 2 maart 2015 bij het van kracht worden van artikel 34 van Verordening 165-2014 werd handmatige invoer verplicht. Omdat, zoals hiervoor gesteld, de gewenning tot het doen van handmatige invoer er niet was, hadden velen hiermede moeite en wisten niet hoe het gedaan moest worden. Hier lag dus een grote uitdaging voor de docenten / instructeurs voor de code 95.

 

Maar hebben zij die uitdaging ook goed opgepakt ? Kennelijk niet allemaal. Ik krijg veel signalen die vaak van het tegendeel getuigen. Dit heeft dan niet betrekking op alleen het aspect "handmatige invoer" maar betreft een breed scala aan onderwerpen.

 

Een voorbeeld.                                                                                                                                              Voor een training had ik vooraf aan de cursisten gevraagd om een print mede te nemen van de laatste werkdag. Enkelen hadden dat ook gedaan. Hierbij bleek dat in 1 geval door de betreffende cursist geen handmatige invoer was gedaan. Ik was verbaasd over hetgeen ik van hem kreeg te horen. Hij vertelde mij dat hij ca. een jaar geleden ook de training voor de digitale tachograaf had gevolgd bij een andere opleider. Daar had de docent gezegd dat bij invoer van de kaart gewoon voor "NEE" kon worden gekozen. De cursist volgde dit ook op en deed dus geen handmatige invoer meer. Het was hem geheel onbekend dat dit een overtreding was waarvoor de chauffeur zelf direct verantwoordelijk is. De boete (in Nederland) bedraagt € 550,=. Ik heb nog veel meer voorbeelden maar beperk mij tot deze.

Rapport.                                                                                                                                                     Onlangs is een rapport verschenen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met als Titel: "Onderzoek gevolgen vrijstelling nascholing code 95”.

In dit rapport staan meerdere citaten die het vorenstaande versterken.  Onderstaand de betreffende citaten:

 1 - Oordeel over opleidingen

 Meerdere geïnterviewden laten zich kritisch uit over het niveau van de opleidingen

2 - Stakeholders

De klachten over het niveau van opleidingen hebben ook betrekking op het feit dat opleiders volgens enkele geïnterviewden niet gecertificeerd zijn. Het gaat er dan om dat een gecertificeerde opleiding een niet of onvoldoende gekwalificeerde instructeur voor de groep zet.

3 - Conclusies uit het rapport -  Stakeholders kritisch op niveau opleidingen

Meerdere stakeholders laten zich kritisch uit over het niveau van de nascholingsopleidingen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om vijf keer dezelfde cursus te volgen, en dan is aan de nascholingsverplichting voldaan. Ook kunnen chauffeurs opleidingen volgen die weinig tot niets met hun werk te maken hebben, zoals heftruckcursussen voor buschauffeurs. Een enkeling geeft aan dat het niveau van de cursussen valt of staat met het niveau van de opleider. Het kan zijn dat een rijopleider gecertificeerd is, maar dat de kwaliteit van de instructeur onvoldoende is.
 

Raamwerk nascholingscursussen code 95 van het CBR / CCV.

Onder punt 3.5 van het raamwerk nascholingscursussen code 95 staat het volgende:

 3.5. Eisen docenten

 Het opleidingsinstituut zorgt ervoor dat:

 3.5.a de door hem in te zetten docenten deskundig, integer en objectief zijn;

 Bijvoorbeeld dat:

 • docenten beschikken over de kwalificaties vermeld in de betrokken minimumeisen

   van het raamwerk nascholingscursussen;

 • docenten beschikken over een goede kennis van de ontwikkelingen op het

    vakgebied waar de cursus betrekking op heeft;

 

Door het inzetten van niet of onvoldoende gekwalificeerde instructeurs wordt dus ook in strijd gehandeld met het gestelde in dit raamwerk.

Uit het vorenstaande moge blijken dat er nog veel werk aan de winkel is.  Bedrijven maar ook individuele personen geven vaak veel geld uit om de code 95 te behalen. In ruil daarvoor mogen zij dan ook verwachten dat er een inhoudelijk kwalitatieve cursus wordt gegeven, gebaseerd op de juiste informatie.

Ik hoop echter dat opleiders kwaliteit voorrang geven op andere aspecten.

Het ziet er echter naar uit dat het CCV zich aan de kwaliteit weinig gelegen laat. Men gaat - voorlopig - eerst inzetten op de "Didactiek" van docenten.

Natuurlijk is het goed en duidelijk kunnen uitdragen van de lesstof een goede zaak maar dan zal die lesstof ook juist moeten zijn. M.a.w. voor mijn gevoel is de kwalitatieve inhoud van de lesstof belangrijker dan het feit dat een docent het "prachtig" weet te vertellen maar zaken verkeerd dan wel foutief overdraagt. 

Voor ondernemingen:

Aan bus- en transportondernemingen zou ik - MET KLEM - het advies willen geven toch vooral eerst duidelijk te onderzoeken of de opleider, waarmede in zee wordt gegaan, beschikt over deskundige docenten. Probeer er achter te komen over welke vaardigheden en kennis hij beschikt en vooral of hij bij machte is om goed te instrueren hoe handmatige invoer moet worden gedaan. Sluit niet eenvoudig een contract af maar vraag eerst om een proefsessie en ga er als leidinggevende / planner eens bij zitten. Er wordt vaak veel betaald voor de cursussen. Mag men dan ook kwaliteit verwachten ? De digitale tachograaf is voor de onderneming meestal een grote bron van informatie. Denk hierbij o.a. aan de download op afstand. Voor de chauffeur is het echter ook een stuk dagelijks gereedschap waarmede hij goed moet kunnen omgaan. Natuurlijk kun je van alles als theoreticus je eigen maken maar ook hier geld dat de praktijk nog altijd de beste leermeester is.

Indien U over het vorenstaande meer in formatie wilt, nodig ik U gaarne uit om met mij contact op te nemen.